Υπεγράφη σήμερα, στο Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, η σύμβαση προμήθειας για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των εγκαταστάσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Τη σύμβαση υπέγραψαν ο Υπουργός Παναγιώτης Κουρουμπλής και η κ. Μυρτώ Μυριάλλη πρόεδρος της εταιρείας ‘’ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΣΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 10ου ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ’’ στην οποία κατοχυρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός.

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό ο οποίος διακηρύχτηκε σύμφωνα με την Α.Π.:2833.1-3/1639/2018/09-01-2018 απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας είχαν κατ’ αποκλειστικότητα: α) τα Προστατευμένα Παραγωγικά Εργαστήρια (Π.Π.Ε.) του άρθρου 17 του Ν. 2646/1998 (Α΄ 236), β) οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) του άρθρου 12 του Ν. 2716/1999 (Α’ 96), γ) οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις Ένταξης (Κοιν.Σ.Επ.) της περίπτωσης α΄ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν. 4019/2011 (Α΄ 216), όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4430/2016 (Α’ 205), και δ) κάθε άλλος οικονομικός φορέας με κύριο σκοπό, βάσει του καταστατικού του, την επαγγελματική και κοινωνική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων προσώπων, εφόσον περισσότεροι από 30% των εργαζομένων του φορέα είναι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεκτούντες εργαζόμενοι.

Η «ΚΟΙ.Σ.Π.Ε. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΣΥΝΣΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ 10Ο ΤΟΜΕΑ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ» στην οποία κατοχυρώθηκε ο σχετικός διαγωνισμός ανήκει στις επιχειρήσεις – Κοινωνικούς Συνεταιρισμούς περιορισμένης ευθύνης, για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την κοινωνικο-επαγγελματική   ένταξη  κοινωνικά ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.