Με συνέπεια στη δέσμευση για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ναυτικών και στη βελτιστοποίηση των διαδικασιών που συνθέτουν το θεσμικό πλέγμα για την προστασία της ναυτικής εργασίας, το Υπουργείο αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του ναυτικού επαγγέλματος, προέβη στην υιοθέτηση νέων διατάξεων με τις οποίες εκσυγχρονίζεται και βελτιστοποιείται το υφιστάμενο πλαίσιο.

  • Ειδικότερα: διαμορφώνονται διαδικασίες ανασύστασης του ναυτολογίου του πλοίου, σε περίπτωση απώλειας αυτού, δεδομένης της ιδιαίτερης σημασίας του ως ναυτιλιακού εγγράφου, και καθορίζονται οι σχετικοί όροι, ώστε να διασφαλίζεται κατ’ εύρυθμο τρόπο η διακρίβωση των έννομων σχέσεων που συνδέουν τα ενδιαφερόμενα μέρη μεταξύ τους και μεταξύ αυτών και της διοίκησης.

  • Επεκτείνεται η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 7 του Κανονισμού για την εφαρμογή απαιτήσεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας 2006, της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, που εγκρίθηκε με την ΚΥΑ υπ’ αριθμόν 3522.2/08/2013 (Β΄ 1671), με βάση τις οποίες απαιτείται καταβολή των μισθών των ναυτικών σε τραπεζικούς λογαριασμούς τους. Κατά τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι όλοι οι ναυτικοί που απασχολούνται με σχέση ναυτικής εργασίας θα αμείβονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς αυτών στους οποίους είναι δικαιούχοι, περιορίζοντας φαινόμενα μη καταβολής αποδοχών ναυτικών,. Έτσι καθίσταται αποτελεσματικότερος ο έλεγχος από τις αρμόδιες Λιμενικές Αρχές.

  • Αποσαφηνίζονται τα θέματα αναδρομικότητας των Συλλογικών Συμβάσεων στη Ναυτική Εργασία, και συγκεκριμένα ότι, κατά την αληθή έννοια της διάταξης της παρ. 1 του άρθρου 5 του α.ν. 3276/ 1944 (Α’ 24), και την αληθή βούληση του νοµοθέτη, η απόφαση του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, με την οποία κυρώνεται συλλογική σύμβαση ναυτικής εργασίας σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο, ισχύει αναδρομικά από τον χρόνο που προσδιορίζεται στην οικεία συλλογική σύμβαση ως χρόνος έναρξης ισχύος αυτής, ανεξαρτήτως του χρόνου σύναψης ή/και κύρωσής της από τον Υπουργό. Επιτυγχάνεται δε έτσι τόσο η διασφάλιση των δικαιωμάτων των ναυτικών όσο και η απρόσκοπτη υλοποίηση της βούλησης των συμβαλλόμενων οργανώσεων των πλοιοκτητών και των ναυτικών, στο πλαίσιο των Συλλογικών Συμβάσεων στη Ναυτική Εργασία, που συνάπτουν με ελεύθερες διαπραγματεύσεις οι εκπρόσωποι των ενδιαφερόμενων κοινωνικών εταίρων στη ναυτιλία.

  • Τέλος, προσδιορίσθηκε με τρόπο σαφή και πάντα με την επιφύλαξη ρύθμισης του θέματος από την οικεία για την κατηγορία του πλοίου Συλλογική Σύμβαση Ναυτικής Εργασίας που έχει εφαρμογή στο ναυτικό, η οικεία νομοθεσία για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των ναυτικών σχετικά με την εύρυθμη καταβολή των επιδομάτων εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα σε δικαιούχους ναυτικούς που εργάζονται με σχέση ναυτικής εργασίας στα πλοία.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.