Έναρξη των επιμορφωτικών δράσεων του Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την υποστήριξη της Εκπαίδευσης Παιδιών Προσφύγων

Την Παρασκευή 9 Μαρτίου 2018 ξεκίνησαν οι επιμορφωτικές συναντήσεις στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων» του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Πράξη «Παρεμβάσεις επιμόρφωσης για την ενίσχυση των σχολικών δομών του εκπαιδευτικού συστήματος» MIS 5004204, μετά την με αριθμ. 10526/05-04-2017 Απόφαση Ένταξης της Πράξης στο Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», όπως τροποποιήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 191/15-01-2018 1η Τροποποίηση της Πράξης, ΑΔΑ: Ω45Τ465ΧΙ8-ΓΨΓ).

Ειδικότερα, η Δράση 4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων»  περιλαμβάνει:

α) Επιμορφωτικές δράσεις (1 διά ζώσης και έως 3 εξ αποστάσεως συναντήσεις) οργανωμένες σε τμήματα με βάση την Περιφέρεια Εκπαίδευσης και τις περιοχές ευθύνης των Σχολικών Συμβούλων όπου λειτουργούν σχολικές μονάδες με ΔΥΕΠ ή/και ΤΥ στις οποίες φοιτούν πρόσφυγες.

β) Υποστηρικτικές δράσεις (επιτόπιες επισκέψεις και εξ αποστάσεως συναντήσεις) προς τους εκπαιδευτικούς προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που στελεχώνουν ΔΥΕΠ ή/και ΤΥ στις οποίες φοιτούν πρόσφυγες. Οι δράσεις θα υλοποιούνται από επιστημονικούς συνεργάτες του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).

Οι επιμορφωτικές αυτές δράσεις απευθύνονται σε:

  • Σχολικούς Συμβούλους προσχολικής, Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης που έχουν παιδαγωγική ευθύνη για σχολεία με ΔΥΕΠ ή/και ΤΥ όπου φοιτούν πρόσφυγες
  • Διευθυντές/ντριες σχολικών μονάδων με ΔΥΕΠ ή/και ΤΥ όπου φοιτούν πρόσφυγες
  • Συντονιστές Εκπαίδευσης Προσφύγων

Τις επιμορφώσεις μπορούν  να παρακολουθήσουν και οι Περιφερειακοί Δ/ντές Εκπαίδευσης, οι Δ/ντές Εκπαίδευσης και οι Προϊστάμενοι Επιστημονικής Καθοδήγησης. Η επιμόρφωση οργανώνεται κεντρικά από το Ι.Ε.Π. και περιφερειακά υποστηρίζεται από μέλη ΔΕΠ των ΑΕΙ.

Για την παρακολούθηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης κάθε Σχολική/ός Σύμβουλος καλείται να συγκεντρώσει τους Διευθυντές/τριες των σχολικών μονάδων των οποίων έχει την παιδαγωγική ευθύνη και στις οποίες λειτουργούν ΔΥΕΠ ή/και ΤΥ με παιδιά πρόσφυγες και τους αντίστοιχους ΣΕΠ, σε σχολική μονάδα της επιλογής της/του. Από τη σχολική αυτή μονάδα θα γίνει η σύνδεση στην πλατφόρμα του ΙΕΠ για την παρακολούθηση της εξ αποστάσεως επιμόρφωσης.

Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Συντονίστρια της  Δράσης  4 «Επιμορφωτικές δράσεις για την υποστήριξη της εκπαίδευσης παιδιών προσφύγων», κ. Εύη Τρούκη, τηλ. 2131335569 και 2131335568.

 

Το Δελτίο Τύπου σε pdf

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.