Διευκρινήσεις σχετικά με τη λειτουργία του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών», δίνει με εγκύκλιο του, ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι οι διατάξεις της απόφασης, έχουν εφαρμογή στις διαδικασίες
απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών & λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, του άρθρου 118 του ν.4412/2016, των οποίων η
εκτιμώμενη αξία της σύμβασης είναι ίση ή κατώτερη των 20.000,00 Ευρώ χωρίς ΦΠΑ.
Σύμφωνα με το άρθρο 118 παρ. 5 του ν.4412/2016, για την επιλογή του αναδόχου διενεργείται υποχρεωτικά δημόσια ηλεκτρονική κλήρωση μέσω του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Κληρώσεων (Κ.Η.Σ.Κ) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.
Κάθε Αναθέτουσα Αρχή, η οποία επιλέγει να προσφύγει στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, αιτείται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την εγγραφή της στο Κ.Η.Σ.Κ .
Κάθε Χρήστης, υπάλληλος Αναθέτουσας Αρχής, αιτείται ηλεκτρονικά την εγγραφή
του μέσω του δικτυακού τόπου του Κ.Η.Σ.Κ. και συμπληρώνει τα απαραίτητα προσωπικά του στοιχεία: όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ, ΑΔΤ, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και ειδικότητα, στην ενσωματωμένη στο σύστημα, ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.
Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.