ΑΠΕ-ΜΠΕ

Λόγω των ειδικών συνθηκών που δημιουργήθηκαν εξαιτίας συμβάντων ανωτέρας βίας στις περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, η προθεσμία για υποβολή προτάσεων στα πλαίσια των προσκλήσεων με αριθ. πρωτ. α) 66103/13-06-2017 και β) 66105/13-06-2017 για τα Αναπτυξιακά Προγράμματα Ειδικού Σκοπού για το Βόρειο και το Νότιο 2017-2020, παρατείνεται έως την Παρασκευή 11 Αυγούστου 2017.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, με βάση την Πρόσκληση, κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας και ώρα 14.00 μ. μ., η πρόταση θα πρέπει να έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου του ΥΠΟΙΑΝ. Διευκρινίζεται ότι ο όρος «ταχυδρομική κατάθεση», που αναφέρεται στην Πρόσκληση, περιλαμβάνει και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και στην περίπτωση αυτή τα αιτήματα ένταξης πρέπει να αποστέλλονται και να πρωτοκολλούνται ηλεκτρονικά από το Γενικό Πρωτόκολλο του ΥΠΟΙΑΝ στην ηλεκτρονική διεύθυνση protokollo@mnec.gr, έως την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Οι προτάσεις που θα αποσταλούν ηλεκτρονικά θα πρέπει να περιλαμβάνουν σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά προκειμένου να λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσει άμεσα η αποστολή σε έντυπη μορφή καθώς και σε φορητό ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης (CD ή κάρτα μνήμης).

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.