Με νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή, ρυθμίζονται θέματα φορολογίας κατοχής ακινήτων με στόχο την διευκόλυνση των συναλλαγών και των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα:

α) σε περίπτωση αποδοχής κληρονομιάς με περισσότερους του ενός κληρονόμους, για την χορήγηση του πιστοποιητικού ΕΝΦΙΑ πρέπει να έχει καταβληθεί ο φόρος που αναλογεί στον κληρονόμο, χωρίς να είναι απαραίτητη η πληρωμή του φόρου και για τους υπόλοιπους κληρονόμους.

β) σε περίπτωση μεταβίβασης με αντάλλαγμα το σύνολο της ακίνητης περιουσίας φυσικού ή νομικού προσώπου, χορηγείται ένα ενιαίο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ, χωρίς να είναι απαραίτητη η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών από ΕΝΦΙΑ ή ΦΑΠ, εφόσον το συνολικά οφειλόμενο ποσό αποδίδεται από το συμβολαιογράφο εντός τριών εργάσιμων ημερών.

γ) σε περίπτωση εμπράγματης αγωγής, προσκομίζεται από τον υπόχρεο σε ΕΝΦΙΑ πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ ότι το ακίνητο περιλαμβάνεται στη δήλωση ΕΝΦΙΑ για τα πέντε προηγούμενα έτη, χωρίς να απαιτείται η πληρωμή του ΕΝΦΙΑ ή ΦΑΠ του εν λόγω ακινήτου ούτε η ρύθμιση των υπόλοιπων χρεών ΕΝΦΙΑ ή ΦΑΠ.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.