Με αφορµή δηµοσιεύµατα στον Τύπο που αναφέρονται στη διαχείριση των πλεονασµατικών διαθέσιµων κεφαλαίων του ΟΑΕ∆, για την ορθή ενηµέρωση του κοινού, η ∆ιοίκηση του Οργανισµού διευκρινίζει τα εξής:

O ΟΑΕ∆, όπως όλα τα ΝΠ∆∆ και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, υποχρεούται βάσει του Α.Ν. 1611/50 όπως ισχύει, να µεταφέρει τα πλεονασµατικά διαθέσιµα κεφάλαιά του στην Τράπεζα της Ελλάδος. Πλεονασµατικά διαθέσιµα κεφάλαια θεωρούνται τα ποσά που περισσεύουν µετά την κάλυψη των υποχρεώσεων του Οργανισµού, λαµβανοµένων υπόψιν και των προβλεπόµενων εσόδων του.

Με στόχο την βέλτιστη απόδοση των κεφαλαίων του, ο ΟΑΕ∆ µεταφέρει περιοδικά ( ή σε τακτά χρονικά διαστήµατα) τα πλεονασµατικά ποσά σε λογαριασµό Ταµειακής ∆ιαχείρισης της ΤτΕ, που προσφέρει πολύ µεγαλύτερες αποδόσεις από τις Εµπορικές Τράπεζες και την δυνατότητα της άµεσης εκταµίευσης των ποσών στο ακέραιο όταν ζητηθούν. Το ύψος του επιτοκίου στο λογαριασµό της Ταµειακής ∆ιαχείρισης στην ΤτΕ για το Β’ εξάµηνο του 2016 ανήλθε σε 3,1487% και αναµένεται να παραµείνει στα ίδια επίπεδα και το πρώτο εξάµηνο του 2017. Το επιτόκιο καταθέσεων στην Εθνική Τράπεζα για το πρώτο εξάµηνο του 2017 ανέρχεται σε 1,15%.

Ο ΟΑΕ∆ θα συνεχίσει να διαχειρίζεται τα ταµειακά διαθέσιµά του, όπως προβλέπεται από το νόµο, µε γνώµονα την ασφαλή και βέλτιστη απόδοση τους, προκειµένου να διατίθενται µαζί µε τα υπόλοιπα έσοδα του προς όφελος της ανέργων και του κοινωνικού συνόλου.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.