Έχοντας υπόψη:
1. το άρθρο 16 του Ν.1824/1988 (ΦΕΚ 296/τ.Α’) με το οποίο κυρώθηκε η υπ’ αριθμ. Γ2/3345/02.09.88 Υ.Α. «Ίδρυση και λειτουργία Μουσικών Σχολείων»,
2. την υπ΄ αριθμ. 64379/Δ2/18.4.2017 (ΦΕΚ 1405/τ.Β΄/25.4.2017) Υπουργική Απόφαση «Λειτουργία Μουσικών Σχολείων»
3. την υπ΄ αριθμ. 70411/Δ2/28.4.2017 Εγκύκλιο ΥΠ.Π.Ε.Θ. «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ 7Γ614653ΠΣ-ΖΞ7) όπως τροποποιήθηκε με την 86171/Δ2/23.5.2017 Εγκύκλιο «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.70411/Δ2/28.4.2017 εγκυκλίου του ΥΠ.Π.Ε.Θ. με θέμα «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ ΩΝ8Σ4653ΠΣ-Δ1Ο).
4. την υπ’ αριθμ.89686/Δ2/29.5.2017 Υ.Α. «Ίδρυση Μουσικών Γυμνασίων» (ΦΕΚ 2057/τ.Β΄/15.6.2017),
5. την υπ’ αριθμ. Φ11.1/4328/22.8.2017 Απόφαση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς «Ορισμός προσωρινής αναπληρώτριας διευθύντριας για την κενή θέση Διευθυντή του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς »,
6. το υπ΄αριθμ. Φ 11.1/4339/23.08.2017 έγγραφο της Δ.Δ.Ε. Καστοριάς «Έναρξη λειτουργίας του νεοϊδρυθέντος Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς»,
7. την υπ’ αριθμ. 30/25.08.2017/Θ1 Πράξη της Καλλιτεχνικής Επιτροπής Μουσικών Σχολείων»,
σας γνωρίζουμε τα εξής:

Α) Εισηγούμαστε την έναρξη λειτουργίας του Μουσικού Γυμνασίου Καστοριάς κατά το σχολικό έτος 2017-18.

Β) Περίοδος υποβολής των αιτήσεων των υποψήφιων μαθητών, ορίζεται το διάστημα 30 Αυγούστου έως 5 Σεπτεμβρίου 2017 στο Μουσικό Σχολείο Καστοριάς. Στην περίπτωση που το Μουσικό Σχολείο δεν διαθέτει τα απαραίτητα για την πρωτοκόλληση των αιτήσεων των ενδιαφερομένων έως την 31η Αυγούστου, παρακαλείται η Δ.Δ.Ε. Καστοριάς όπως δεχθεί και πρωτοκολλήσει τις σχετικές αιτήσεις.
Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι διαμένοντες στον Νομό Καστοριάς. Οι γονείς ή κηδεμόνες των υποψηφίων μαθητών υποβάλλουν αίτηση συνοδευόμενη από λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μονίμου κατοικίας τους.
Γ) Έως την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου παρακαλείται η Διευθύντρια του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς όπως αποστείλει δια της οικείας Δ.Δ.Ε την πρότασή της για τον αριθμό των τμημάτων και των εισακτέων μαθητών για την Α΄ τάξη Γυμνασίου σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ανωτέρω 2 και 3.
Δ) Έως την Τετάρτη 6 Σεπτεμβρίου παρακαλείται ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας όπως αποστείλει την πρόταση μελών για την Επιτροπή Επιλογής (Ε.Ε.) των υποψηφίων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα ως άνω 2 και 3.
Ε) Έως την 6η Σεπτεμβρίου η Καλλιτεχνική Επιτροπή Μουσικών Σχολείων Θα εισηγηθεί για τη συγκρότηση των μελών της Ε.Ε., δυνάμει της οποίας θα εκδοθεί η σχετική Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπαίδευσης.
ΣΤ) Για τη διαδικασία επιλογής μαθητών που θα φοιτήσουν στην Α τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς, ισχύουν τα οριζόμενα στην υπ` αριθμ. 70411/Δ2/28.4.2017 Εγκύκλιο του ΥΠ.Π.Ε.Θ «Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018» (ΑΔΑ 7Γ614653ΠΣ-ΖΞ7) όπως τροποποιήθηκε με την 86171/Δ2/23.05.2017 Εγκύκλιο (ΑΔΑ ΩΝ8Σ4653ΠΣ-Δ1Ο)
Ζ) Η ημερομηνία διεξαγωγής της διαδικασίας εισαγωγής των υποψηφίων στην Α΄ τάξη Γυμνασίου του Μουσικού Σχολείου Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-18 ορίζεται η Πέμπτη 7 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα 09:00 π.μ.
Η) Όργανο αναφοράς της παραδοσιακής μουσικής για το Μουσικό Σχολείο Καστοριάς θα είναι ο Ταμπουράς.

Το πλήρες έγγραφο σε μορφή pdf. 

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.