Η Γενική Δ/νση Ανώτατης Εκπαίδευσης του ΥΠ.Π.Ε.Θ συμμετείχε με την Πρόταση “Greece Exploring Advanced Recognition in Ηigher Εducation (GEAR )” στην πρόσκληση υποβολής πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ΕΑCΕΑ 49/2015, η οποία και κρίθηκε επιλέξιμη από την Ε.Ε., στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+.

Το πρόγραμμα (GEAR–577798-EPP-1-2016-1-EL–EPPKA3-BOLOGNA), υλοποιείται μέσα από μια σειρά δράσεων και προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί στις 31-05-2018. Έχει στόχο να καταγράψει την υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα σχετικά με την κινητικότητα και τις διαδικασίες αναγνώρισης σπουδών και να συνεισφέρει στην απλούστευσή τους  με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων (αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΠΕΘ, ΑΕΙ ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό των Ιδρυμάτων, εισερχόμενοι και εξερχόμενοι φοιτητές). Επίσης προβλέπεται η συμμετοχή των φορέων που εμπλέκονται στις διαδικασίες πιστοποίησης (ΑΔΙΠ), κινητικότητας (ΙΚΥ) και αναγνώρισης τίτλων σπουδών (ΔΟΑΤΑΠ).

Στο πλαίσιο υλοποίησης του GEAR προβλέπεται μεταξύ άλλων η διεξαγωγή επτά επιτόπιων εργαστηρίων με θέμα «Διεθνοποίηση – Αναγνώριση – Κινητικότητα» σε AEI της χώρας (Παν/μιο Αιγαίου, Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Α.Π.Θ., Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Τ.Ε.Ι. Πελοποννήσου και Παν/μιο Ιωαννίνων) και στο ΥΠΠΕΘ.

Το δεύτερο επιτόπιο εργαστήριο (in-situ workshop) πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Καβάλα τη Δευτέρα, 22 Μαΐου 2017, με τη συμμετοχή στελεχών τόσο του εν λόγω ιδρύματος όσο και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, που επίσης είχε προσκληθεί να συμμετάσχει.

Κύριος στόχος του επιτόπιου εργαστηρίου ήταν να παρουσιαστούν τόσο τα ευρήματα της έρευνας αναφορικά με τα εργαλεία αναγνώρισης της κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού, καθώς και ο τρόπος προώθησής τους, όσο και τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τη διεθνή δραστηριότητα εκμάθησης ομοτίμων «Peer Learning Activity (PLA) on Fine-tuning recognition processes: challenges, strategies, tools» που διεξήχθη στην Αθήνα στις 26 και 27 Απριλίου 2017, στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος GEAR. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου δόθηκε επίσης στους  συμμετέχοντες η δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις και προβληματισμούς σχετικά με τα θέματα της κινητικότητας, της αναγνώρισης σπουδών και της διεθνοποίησης των ΑΕΙ, συμβάλλοντας προς την κατεύθυνση της υλοποίησης των στόχων του προγράμματος.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.