Με την εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2015/2376 και 2016/881  για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών γίνονται σημαντικά βήματα προς την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση της διασυνοριακής φορολογικής απάτης και φοροδιαφυγής.

Οι νομοθετικές παρεμβάσεις που έγιναν το 2017 διεύρυναν το πεδίο εφαρμογής της υποχρεωτικής αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών, αφού πλέον οι τομείς που θα εφαρμόζεται αφορούν και:

  • τις εκ των προτέρων διασυνοριακές αποφάσεις,
  • τις εκ των προτέρων συμφωνίες ενδοομιλικής τιμολόγησης, και
  • την Έκθεση ανά Χώρα σχετικά με Ομίλους Πολυεθνικών Επιχειρήσεων με ετήσια ενοποιημένα έσοδα που υπερβαίνουν τα 750.000.000 ευρώ.

Βασικός στόχος των οδηγιών είναι η αντιμετώπιση συγκεκριμένων πρακτικών επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού των πολυεθνικών εταιριών. Η συνεργασία αυτή μεταξύ των κρατών της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνει στο εκάστοτε κράτος-μέλος την δυνατότητα άντλησης πληροφοριών, με σκοπό την πιο άμεση αντίδραση σε περίπτωση που διαπιστώνονται επιζήμιες φορολογικές πρακτικές για την αποδοτικότερη είσπραξη των εσόδων.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.