Με γνώμονα το προσωπικό των νοσοκομείων και την καθημερινή μάχη που αυτοί δίνουν για την υπεράσπιση της υγείας των πολιτών, το άρθρο 61 του νόμου για τη Μεταρρύθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας ρυθμίζει χρονίζουσες οικονομικές εκκρεμότητες αναφορικά με εφημερίες ιατρικού και λοιπού επιστημονικού προσωπικού των νοσοκομείων που αναφέρονται στη διάταξη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα εφημεριών αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν πληρωθεί.

Έτσι, αποδίδονται στους δικαιούχους τα οφειλόμενα για παρελθόντα έτη ποσά από τα ίδια έσοδα των φορέων έτους 2017. Περαιτέρω, δίνεται η δυνατότητα σε νοσοκομεία πληρωμής των οφειλών τους σε ιατρούς για πραγματοποιηθείσες, με βάση εγκεκριμένα προγράμματα, πρόσθετες -πέραν του ορίου- εφημερίες, τις οποίες δεν μπορούν να καλύψουν από τον προϋπολογισμό των πρόσθετων εφημεριών αλλά μπορούν να τις πληρώσουν με την αξιοποίηση εκ μέρους τους αδιάθετων υπολοίπων από πιστώσεις του κρατικού προϋπολογισμού, που αφορούν αποζημίωση εφημεριών ιατρικού προσωπικού. Μ ε γνώμονα το προσωπικό των νοσοκομείων και αντιλαμβανόμενοι την καθημερινή μάχη που αυτοί δίνουν για την υπεράσπιση της υγείας των πολιτών.

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.