Μέχρι τις 3 Ιουνίου θα διαρκέσει η δημόσια διαβούλευση του Προγράμματος Μέτρων (ΠΜ) του άρθρου 5 της Οδηγίας Πλαίσιο για τη Θαλάσσια Στρατηγική (Οδηγία 2008/56/ΕΚ) και του άρθρου 6 του Ν. 3983/2011, το οποίο αποτελεί την εναρμόνισή της στο εθνικό δίκαιο.

Το ΠΜ αποτελεί μέρος της θαλάσσιας στρατηγικής της Ελλάδος και αποσκοπεί στην επίτευξη της καλής περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων της χώρας μας. Η κατάρτισή του έγινε με σκοπό τη μείωση στα θαλάσσια οικοσυστήματα των πιέσεων που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες και τη βελτίωση της ποιοτικής κατάστασής τους.

Το υπό διαβούλευση ΠΜ για τη διατήρηση και την αποκατάσταση της καλής ποιότητας των θαλασσίων υδάτων και των θαλάσσιων οικοσυστημάτων είναι αποτέλεσμα σειράς ενεργειών του ΥΠΕΝ και της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων (ΥΠΕΝ/ΕΓΥ), οι οποίες αντικατοπτρίζουν τις προσπάθειες της κεντρικής Διοίκησης για τη βιώσιμη χρήση των θαλασσών και την εφαρμογή μίας ολοκληρωμένης και πολυ-τομεακής προσέγγισης.

Το ΠΜ αποτελεί συνέχεια της Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την έγκριση των Προγραμμάτων Παρακολούθησης για τη συνεχή εκτίμηση της περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων (ΦΕΚ Β΄ 3799) και της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τον ορισμό των αρμόδιων φορέων για την παρακολούθηση της ποιότητας των θαλασσών. Ο καθορισμός των υποχρεώσεών των φορέων αυτών (ΦΕΚ Β΄ 11) και η ανάρτηση των Προγραμμάτων Παρακολούθησης στον Ευρωπαϊκό ιστότοπο http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/msfd_mp/msfd4text/envwlxnnw/, συμπληρώνουν τον πυλώνα της ολοκληρωμένης διαχείρισης των θαλασσίων υδάτων.

Το σχέδιο έκθεσης του ΠΜ αναρτήθηκε στις 03 Απριλίου 2017 στον ακόλουθο ιστότοπο του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=232&language=el-GR και η διαβούλευσή του θα διαρκέσει δύο μήνες,  μέχρι τις 03 Ιουνίου 2017. Στο πλαίσιο αυτό καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι φορείς και το ευρύ κοινό να καταθέσουν σχόλια και παρατηρήσεις επί των δημοσιευμένων στοιχείων.

 

 

Υποβολή Θέματος

Με την συμβολή των ίδιων των πολιτών μπορούμε να βελτιώσουμε τα κακώς κείμενα που δυσκολεύουν την καθημερινότητα όλων μας.

Μπορείτε να μας αποστείλετε θέματα τα οποία βρίσκετε μπροστά σας, όχι με την έννοια της εξυπηρέτησης μεμονωμένων προσωπικών δυσκολιών, αλλά με κύριο σκοπό τη γενίκευση και αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτίων.

Η καταγραφή των θεμάτων που δυσκολεύουν την συλλογική μας καθημερινότητα θα γίνει αντικείμενο αξιολόγησης, ομαδοποίησης και επεξεργασίας, με κύριο σκοπό να χαρτογραφήσουμε τις ελλείψεις, να διερευνήσουμε τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής.

Πριν να υποβάλετε το θέμα σας, δείτε τη σελίδα με τις Συχνές Ερωτήσεις.

Για την υποβολή των θεμάτων καθημερινότητάς σας, παρακαλούμε συμπληρώστε τη φόρμα.