Η σύνθεση της Κυβέρνησης

 • Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

  Υπουργός : Κυριάκος Μητσοτάκης
  Υφυπουργός:  Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου

  Στις αρμοδιότητες του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συμπεριλαμβάνονται:

  • η διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου, η εποπτεία και οι κατευθυντήριες οδηγίες για τη δομή και τη λειτουργία όλων των Δημόσιων Υπηρεσιών οι οποίες έχουν ως αποστολή την εξυπηρέτηση των πολιτών υπό συνθήκες νομιμότητας, διαφάνειας, αντικειμενικότητας και αποτελεσματικότητας.
  • η αρμοδιότητα για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας» σε ό,τι αφορά μελέτες, έργα και δράσεις που αναφέρονται στην Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας προς τους πολίτες.
  • η υλοποίηση των στόχων και ο συντονισμός των Γενικών Γραμματειών Υπουργείων και Περιφερειών για την επίτευξη των προτεραιοτήτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΟΛΙΤΕΙΑ» το οποίο έχει ως προσανατολισμό τη θεσμική απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών που εγείρουν εμπόδια στην εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών και απορροφούν πολύτιμο χρόνο από τους συναλλασσόμενους με τη Δημόσια Διοίκηση πολίτες.